TCVN 5937:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5937:1995
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
Air quality – Ambient air quality standards

     1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số cơ bản ( bao gồm bụi lơ lửng CO2, NO2, SO2, O3 và chì ) trong không khí xung quanh
1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí
     2. Giá trị giới hạn
Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1.

Downnload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5937:1995 tại đây:

TCVN 5937:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
TCVN 5937:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
TCVN5937_1995_Chat-luong-khong-khi-tieu-chuan-chat-luong-khong-khi-xung-quanh.pdf
37.4 KiB
352 Downloads
Chi tiết