TCVN 5898 : 1995 ISO 4066 : 1995 (E) BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – BẢN THỐNG KÊ CỐT THÉP


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5898 : 1995

ISO 4066 : 1995 (E)

BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – BẢN THỐNG KÊ CỐT THÉP.
Building and civil work drawings – Bar bending schedules.

  1. Mở đầu

Mục đích của tiêu chuẩn này đảm bảo tính thống nhất trong việc lập bản vẽ thống kê các thanh cốt thép chịu lực cho bê tông.

Để thiết lập một cách rõ ràng, không gây nhầm lẫn bảng thống kê, cần chỉ rõ phương pháp ghi kích thước sử dụng và thứ tự ghi ở trên các bảng thống kê cốt thép. Sử dụng dạng thường dùng sẽ có lợi cho việc đơn giản hoá thiết kế và chế tạo, cũng như việc sử dụng máy tính điện tử, nhất là khi nhận danh mục các dạng thường dùng và hệ thống kích thước. Cách trình bầy văn bản thống kê dựa trên cơ sở các dạng thường dùng.

  1. Phạm vi

Tiêu chuẩn này này thiết lập một hệ thống bản thống kê của các cốt thép, gồm có:

– Phương pháp ghi kích thước.

– Hệ thống mã số các dạng thanh;

– Danh mục các dạng thường dùng;

– Bản thống kê cốt thép.

  1. Lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại cốt thép dùng để tăng cường cho bêtông, và không đề cập đến thép hình và thép ứng dụng trước.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5898 : 1995 tại đây:

TCVN 5898 : 1995 ISO 4066 : 1995 (E) BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – BẢN THỐNG KÊ CỐT THÉP
TCVN 5898 : 1995 ISO 4066 : 1995 (E) BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – BẢN THỐNG KÊ CỐT THÉP
TCVN_5898-1995_Ban-ve-xay-dung-va-cong-trinh-dan-dung-Ban-ve-ket-cau-thep_2.pdf
734.5 KiB
547 Downloads
Chi tiết