TCVN 5757 : 2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5757 : 2009 ISO 2408 : 2004 CÁP THÉP SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG – YÊU CẦU TỐI THIỂU Steel wire ropes for general purposes − Minimum requirements Lời nói đầu TCVN 5757 : 2009 thay thế TCVN 5757 : 1993. TCVN 5757 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2408 : 2004. TCVN 5757 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÁP THÉP SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG – YÊU CẦU TỐI THIỂU Steel wire ropes for general purposes − Minimum requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với việc sản xuất và thử nghiệm cáp bện bằng sợi thép sử dụng cho mục đích chung, […]

TCVN 5757 : 2009 CÁP THÉP SỬ DỤNG CHO MỤC ...