TCVN 5699-2-10:2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN VÀ MÁY CỌ RỬA


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5699-2-10:2007
THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN VÀ MÁY CỌ RỬA
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

Lời nói đầu
TCVN 5699-2-10:2007 thay thế TCVN 5699-2-10 : 2002 (IEC 335-2-10 : 1992)
TCVN 5699-2-10:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-10 : 2005;
TCVN 5699-2-10:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

1. Phạm vi áp dụng
Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này qui định về an toàn của máy xử lý sàn và máy cọ rửa chạy bằng điện được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp đanh định không lớn hơn 250 V.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 5699-2 tại đây:

TCVN 5699-2-10:2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN VÀ MÁY CỌ RỬA
TCVN 5699-2-10:2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN VÀ MÁY CỌ RỬA
TCVN_5699-2-10-2007_Thiet-bi-dien-gia-dung-va-cac-thiet-bi-dien-tuong-tu-An-toan-Phan-2-10-Yeu-cau-cu-the-doi-voi-may-xu-ly-san-va-may-co-rua.pdf
Version: TCVN 5699-2-10:2007
97.9 KiB
192 Downloads
Chi tiết