TCVN 5670:2007 – Sơn và vecni – Tấm chuẩn để thử


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5670:2007

ISO 1514:2004

SƠN VÀ VECNI – TẤM CHUẨN ĐỂ THỬ

Paints and varnishes – Standard panels for testing

 

Lời nói đầu

TCVN 5670 : 2007 thay thế cho TCVN 5670 : 1992.

TCVN 5670 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1514 : 2004.

TCVN 5670 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Đối với nhiều phương pháp thử sử dụng rộng rãi cho sơn và vecni, loại tấm thử và cách thức chuẩn bị cụ thể có thể ảnh hưởng đến các kết quả thử ở một mức độ đáng kể. Do đó tấm thử và qui trình chuẩn bị tấm thử trước khi sơn phải được tiêu chuẩn hóa càng cẩn thận càng tốt. Điều mong muốn nữa là giảm tới mức tối thiểu số lượng “tấm chuẩn” khác nhau trong phòng thử nghiệm sơn.

Không thể qui định tất cả các loại tấm và cách chuẩn bị cho thử nghiệm sơn trong một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này đưa ra sự phân biệt giữa ba trường hợp khác nhau.

Trường hợp thứ nhất xảy ra khi sơn, vecni hay sản phẩm khác được thử liên quan đến ứng dụng công nghiệp cụ thể. Thử nghiệm này được thực hiện thuận lợi nhất trên tấm thử hay nền tương đương nhau (về vật liệu, qui trình làm sạch và cách chuẩn bị bề mặt tiếp theo, như là thổi phun hạt hoặc xử lý sơ bộ hóa chất) đối với ứng dụng công nghiệp thực tế. Trong trường hợp như vậy, chỉ công bố hướng dẫn liên quan đến tấm thử.

 

SƠN VÀ VECNI – TẤM CHUẨN ĐỂ THỬ

Paints and varnishes – Standard panels for testing

CẢNH BÁO: Những người sử dụng tiêu chuẩn này phải có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe phù hợp với các qui định pháp lý hiện hành.

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định một số loại tấm chuẩn và mô tả các qui trình chuẩn bị tấm chuẩn trước khi sơn. Những tấm chuẩn này được dùng trong các phương pháp thử thông thường đối với sơn, vecni và các sản phẩm liên quan.

Tiêu chuẩn này qui định các loại tấm chuẩn sau:

  1. a) tấm thép, được chuẩn bị bằng cách

– làm sạch bằng dung môi,

– làm sạch bằng nước,

– mài mòn,

– xử lý phosphat,

– làm sạch bằng cách phun (chỉ tham khảo);

  1. b) tấm mạ thiếc, được chuẩn bị bằng cách

– làm sạch bằng dung môi,

– làm sạch bằng nước,

– mài mòn (đánh bóng);

  1. c) tấm tráng kẽm, được chuẩn bị bằng cách

– làm sạch bằng dung môi,

– làm sạch bằng nước,

– mài mòn,

– xử lý hóa chất;

  1. d) tấm nhôm, được chuẩn bị bằng cách

– làm sạch bằng dung môi,

– làm sạch bằng nước,

– mài mòn (đánh bóng),

– lớp phủ chuyển hóa cromat;

  1. e) tấm thủy tinh, được chuẩn bị bằng cách

– làm sạch bằng dung môi,

– làm sạch bằng chất tẩy rửa;

  1. f) tấm bảng cứng;
  2. g) tấm vữa phủ giấy;
  3. h) tấm xi măng được gia cường bằng sợi.

CHÚ THÍCH: Các tấm được làm từ vật liệu khác và qui trình chuẩn bị khác có thể được sử dụng theo thỏa thuận khi qui định đối với sản phẩm thử.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 4851 : 1989 (ISO 3696 : 1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

ISO 209-1 : 1989 Wrought aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and forms of products – Part 1: Chemical composition (Nhôm chế tác và hợp kim nhôm – Thành phần hóa học và dạng sản phẩm – Phần 1: Thành phần hóa học).

ISO 2695 Fibre building boards – Hard and medium boards for general purposes – Quality specifications – Appearance, shape and dimensional tolerances (Ván sợi dùng trong xây dựng – Tấm cứng và trung bình cho các mục đích thông thường – Yêu cầu chất lượng – Ngoại quan, hình dạng và dung sai kích thước).

ISO 2696 Fibre building boards – Hard and medium boards for general purposes – Quality specifications – Water absorption and swelling in thickness (Ván sợi dùng trong xây dựng – Tấm cứng và trung bình cho các mục đích thông thường – Yêu cầu chất lượng – Độ hấp thụ nước và độ trương theo chiều dày).

ISO 3574 Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities (Tấm thép các bon cán nguội chất lượng thương phẩm và chất lượng kéo).

ISO 8336 Fibre-cement flat sheets (Tấm phẳng kết cấu xi măng-sợi).

ISO 10546 Chemical conversion coatings – Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys (Lớp phủ chuyển hóa hóa học – Lớp phủ chuyển hóa cromat rửa và không rửa trên nhôm và hợp kim nhôm).

ISO 11949 Cold-reduced electrolytic tinplate (Tấm thiếc điện phân cán nguội).

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5670:2007tại đây:

TCVN 5670:2007 - Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử
TCVN 5670:2007 - Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử
TCVN_5670-2007_Son-va-vecni-Tam-chuan-de-thu.pdf
178.0 KiB
367 Downloads
Chi tiết