TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5584-1991

(ST SEV 5275-85)

MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG

HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Lời nói đầu

TCVN 5584-1991 phù hợp với ST SEV 5275-85.

TCVN 5584-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 834/QĐ ngày 12 tháng 12 năm 1991.

MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG

HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Edges for welded joints in steel welding under flux.

Form and size

Tiêu chuẩn này qui định các hình dạng và kích thước cơ bản của các mép mối hàn khi hàn sản phẩm cán phẳng từ thép thường và thép hợp kim thấp có chất trợ dung.

Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 5275-85.

Hình dạng mặt cắt ngang của các mép và các kích thước phải phù hợp với hình dạng và kích thước cho trong bảng

Tên gọi của mối hàn Ký hiệu mối hàn Hình dạng mặt cắt ngang của mép a b c R, h, h­1, h ,,,
mm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Dạng một phía     Từ 2 đến 12 Đến 4
Dạng hai phía Từ 3 đến 25 Đến 4
Nửa hình chữ một phía     Từ 6 đến 30 Đến 3 Đến 5 – 600
Hình chữ V   Từ 8 đến 30 Đến 5 Đến 3 -130
Hình chữ Y   Từ 12 đến 50 Đến 3 Từ 4 đến 12 -130
Hình chữ V hai phía   14 và lớn hơn Đến 4 Đến 10 – 300
Nửa hình chữ V hai phía   14 và lớn hơn Đến 4 Đến 10 – 600
Hình chữ U   24 và lớn hơn Đến 4 Từ 3 đến 10 R=5-10 – 120
Hình chữ U hai phía   30 và lớn hơn Đến 4 Từ 4 đến 12 R=5-10 – 120
Nửa hình chữ U   Từ 16 đến 50 Đến 4 Từ 3 đến 8 R=5-10 – 240
Nửa hình chữ U hai phía   30 và lớn hơn Đến 4 Từ 4 đến 12 R=5-10 – 240
Góc trong mối ghép hình chữ T   3 và lớn hơn Đến 2 a = 60 – 1200
Hình chữ gãy hai phía   Lớn hơn 30 Đến 1 Từ 4 đến 6 h = 8 0

0

  Lớn hơn 30 Từ 2 đến 3 Từ 2 đến 4 h1=5+10 0

0

0

Nửa chữ V gãy một phía   Lớn hơn 20 Đến 1 Từ 4 đến 6 h=5+10 0

0

Nửa chữ V gãy hai phía   Lớn hơn 40 Đến 1 Từ 4 đến 6 h=5+10 0

0

 

TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG  HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
tcvn-5584-1991-mep-moi-han-khi-han-thep-voi-chat-tro-dung-hinh-dang-va-kich-thuoc.pdf
295.8 KiB
193 Downloads
Chi tiết