TCVN 5572:1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP – BẢN VẼ THI CÔNG


 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5572:1991
HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP – BẢN VẼ THI CÔNG
System of documents for building design – Concrete and reinforced concrete structures – Construction drawings

Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc trình bày các bản vẽ thi công kết cấu bêtông và bêtông cốt thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
1. Quy định chung
1.1. Bản vẽ thi công kết cấu bêtông và bêtông cốt thép (sau đây gọi là bản vẽ kết cấu) phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
1.2. Thành phần bộ bản vẽ kết cấu bêtông và bêtông cốt thép gồm:
– Các bản vẽ bố trí kết cấu;
– Các bản vẽ kết cấu bêtông và bêtông cốt thép đổ tại chỗ
– Các bản vẽ cấu kiện bêtông và bêtông cốt thép dùng cho kết cấu lắp ghép (các cấu kiện nay thường là: cột dầm v.v…và các sản phẩm khác đươc chế tạo tại nhà máy hoặc công trường);
– Các bảng thống kê.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 5572:1991tại đây:

TCVN 5572:1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP – BẢN VẼ THI CÔNG
TCVN 5572:1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG CỐT THÉP – BẢN VẼ THI CÔNG
TCVN_5572-1991_He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-Ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-Ban-ve-thi-cong(2).pdf
Version: TCVN 5572:1991
543.3 KiB
691 Downloads
Chi tiết