TCVN 5525:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ NƯỚC NGẦM


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5525:1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ NƯỚC NGẦM
Water quality – General requirement for protection of underground Hater

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước ngầm và quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5525:1995 tại đây:

TCVN 5525:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ NƯỚC NGẦM
TCVN 5525:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ NƯỚC NGẦM
TCVN_5525_1995_Chat-luong-nuoc-yeu-cau-chung-ve-viec-bao-ve-nuoc-ngam.pdf
43.5 KiB
269 Downloads
Chi tiết