TCVN 5524:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT KHỎI BỊ NHIỄM BẨN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5524:1995
CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT KHỎI BỊ NHIỄM BẨN
Water quality – General requirements for protection of surface water against pollution

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước mặt và quy định các yêu cầu chung đối với việc chống nhiễm bẩn nước mặt. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nước biển.
2. Để bảo vệ nước mặt trên phạm vi nền kinh tế quốc dân phải thực hiện các biện pháp kinh tế, kĩ thuật và pháp luật.
3. Khi sử dụng nước mặt cho mục đích kinh tế khác nhau phải tiến hành đồng bộ các biện pháp chống nhiễm bẩn, chống làm bẩn và làm cạn nước.
4. Mục đích sử dụng nước mặt được xác định phù hợp với tính chất và thành phần của nước theo các yêu cầu và các mức đã định. Trong trường hợp đồng thời sử dụng nước cho một vài dạng sử dụng nước thì phải xuất phát từ các yêu cầu khắt khe nhất đối với chất lượng nước mặt.
5. Khi thiết kế, thi công xây dựng và đưa vào sử dụng các xí nghiệp, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại, và các đối tượng khác mà công trình này có ảnh hưởng tới trạng thái nước mặt cần phải xem xét và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ nước.
Cấm đưa vào sử dụng các xí nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo lại mà không có các công trình đảm bảo chống nhiễm bẩn đối tượng nước.
6. Khi lập các luận chứng kinh tế kĩ thuật cho các khu công nghiệp lớn phải tạo hệ thống cung cấp nước khép kín.
7. Cấm không được đổ nước thải không đạt qui định vào nước mặt gây nhiễm bẩn đối tượng nước. Mức độ làm sạch nước được xác định bằng thành phần và tính chất của chúng bằng khả năng đồng hòa nguồn nước và theo các yêu cầu của hộ sử dụng đối với chất lượng nước.
8. Chỉ sau khi có giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền theo các thủ tục quy định mới được đổ nước thải đạt quy định vào nước mặt, cũng như tiến hành các loại công việc khác trong phạm vi của đối tượng nước và vùng nước được bảo vệ.
9. Khi thay đổi mục đích sử dụng nước, trước khi quy định yêu cầu mới đối với việc đổ nước thải, cần phải được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5524:1995 tại đây:

TCVN 5524:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT KHỎI BỊ NHIỄM BẨN
TCVN 5524:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT KHỎI BỊ NHIỄM BẨN
TCVN_5524_1995_Chat-luong-nuoc-yeu-cau-chung-ve-bao-ve-nuoc-mat-khoi-bi-nhiem-ban2.pdf
44.4 KiB
229 Downloads
Chi tiết