TCVN 5509:1991 KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI


TIÊU C HUẨN VIỆT NAM
TCVN 5509:1991
KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI
Airin w orking area Free silica dust – Maximum allow able concentration (MA) and evalu ation of dust contamination

LỜI NÓI ĐẦU
TCVN 5509 – 1991 do Viện Y học Lao động v à vệ sinh, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Ch ất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết đ ịnh số 574/QĐ ng ày 17 tháng 9 năm 1991.

KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI
Airin w orking area Free silica dust – Maximum allow able concentration (MA) and evalu ation of dust contamination

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng trong việc xác định nồng độ các loại bụi có chứa silic (silic doxyt tự do – SiO2) và đánh giá ô nhiễm bụi có chứa silic trong không khí của môi trường lao động.
Các định nghĩa, thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được trình bày trong phụ lục 1.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 5509:1991 tại đây:

TCVN 5509:1991 KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI
205.7 KiB
485 Downloads
Chi tiết