TCVN 5422 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5422 : 1991

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG

Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước và đơn giản của đường ống và các phần tử của đường ống trong sơ đồ và bản vẽ.

  1. Kí hiệu quy ước, của các loại đường ống phải nằm lọt trong kết cấu của chúng (xem phụ lục)
  2. Kích thước và sự bố trí của kí hiệu quy ước được quy định như sau

2.1. Tỉ lệ giữa chiều dài và kích thước góc của kí hiệu phải phù hợp với quy định trong các tiêu chuẩn tương Khi cần thiết cho phép tăng hoặc giảm theo tỉ lệ các kích thước của kí hiệu.

2.2. Để đọc sơ đồ được dễ dàng, khoảng cách giữa hai kí hiệu kề nhau bất kì không được nhỏ hơn 2mm. Những kích thước được chọn và chiều rộng đường nét của kí hiệu phải đồng nhất trong tất cả các sơ đồ cùng kiểu đối với sản phẩm cho trước.

2.3. Kí hiệu phải được vẽ trên sơ đồ ở những vị trí được quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng.

2.4. Để có những hình vẽ sơ đồ đơn giản nhất, kí hiệu được thể hiện bằng cách xoay đi 900, còn trong các trường hợp ngoại lệ thì xoay đi 450 nếu trong tiêu chuẩn tương ứng cho phép. Việc xoay này không được làm sai lệch, hoặc làm mất ý nghĩa của kí hiệu.

  1. Cho phép giải thích rõ thêm các kí hiệu quy ước nêu trong tiêu chuẩn này bằng các kí hiệu bằng số, kí hiệu bằng chữ, hoặc kí hiệu bằng số và chữ, làm chính xác thêm đặc tính kĩ thuật của yếu tố được kí hiệu. Những kí hiệu này được giải thích trên bản vẽ.
  2. Những kí hiệu quy ước của đường ống và các phần cấu thành đường ống không nếu trong tiêu chuẩn này, cần được biểu diễn phù hợp với hình dạng cơ bản của sản phẩm (xem phụ lục).
  3. Kí hiệu đường ống và các phần cấu thành đường ống được nêu trong bảng 1 đến bảng8. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3334 : 81

Chú thích:

Khi cần thiết cho phép lấy chiều rộng và dạng đường nét kí hiệu đường ống phù hợp với vật chất được vận chuyển

TCVN 5422 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG
TCVN 5422 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG
tcvn-5422-1991-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-ki-hieu-duong-ong.pdf
522.7 KiB
168 Downloads
Chi tiết