TCVN 5307:2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5307:2009 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Petroleum and petroleum products terminal – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 5307:2009 thay thế TCVN 5307:2002. TCVN 5307:2009 do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Petroleum and petroleum products terminal – Design requirements Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng. 1.2. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế kho chứa chất lỏng dễ cháy và cháy có mức độ nguy hiểm về cháy […]

TCVN 5307:2009 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ ...