TCVN 5307:2002


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5307:2002 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Stock for petroleum and petroleum products – Specifications for design Lời nói đầu TCVN 5307:2002 thay thế TCVN 5307:1991. TCVN 5307:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình xăng dầu – dầu khí hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Công ty Tư vấn Xây dựng Dầu khí PETROLIMEX – Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam – Bộ Thương mại. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Stock for petroleum and petroleum products – Specifications for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản áp dụng […]

TCVN 5307:2002 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ ...