TCVN 5302:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5302:2009
CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT
Soil quality – General requirement for soil reclamation

Lời nói đầu
TCVN 5302 : 2009 thay thế cho TCVN 5302:1995.
TCVN 5302 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT
Soil quality – General requirement for soil reclamation

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu chung đối với việc phục hồi đất (hoàn thổ) bị hủy hoại khi khai thác khoáng sản và than bùn, xây dựng công trình tuyến, thăm dò địa chất và các công việc khác. Tiêu chuẩn này cũng giới thiệu những yêu cầu chung và yêu cầu đặc biệt đối với việc phục hồi đất đặc biệt cho mục đích nông nghiệp. Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng khi lập kế hoạch thiết kế và tiến hành các công việc có thể gây ra sự hủy hoại đất và phải phục hồi đất.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 5302:2009 tại đây:

TCVN 5302:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT
TCVN 5302:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT
TCVN_5302-2009_Chat-luong-dat-Yeu-cau-chung-doi-voi-viec-phuc-hoi-dat.pdf
Version: TCVN 5302:2009
93.0 KiB
254 Downloads
Chi tiết