TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN TOÀN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4879:1989
ISO 6309:1987
PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN TOÀN
Fire protection – Safety signs

Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ các tình huống cần thiết., để chỉ báo cụ thể và rõ ràng vị trí và đặc tính của:
a) Các phương tiện báo động cháy và các phương tiện điều khiển bằng tay;
b) Các phương tiện giúp thoát khỏi dám cháy;
c ) Các loại phương tiện chống cháy;
d) Các phương tiện ngăn ngừa đám cháy lan rộng;
e) Các khu vực và các vật liệu có nguy cơ nguy hiểm cháy đặc biệt.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kí hiệu sử dụng trong các bản đồ và sơ đồ thuộc ISO 6790 (TCVN 5040: 1989).
Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 6309: 1987.
1.Các dấu hiệu an toàn cháy
Các dấu hiệu an toàn cháy được trình bày thành dạng bảng theo thứ tự như phân loại ở trong phần lĩnh vực áp dụng. Trong mỗi bảng phần ý nghĩa của dấu hiệu có phần tiếng Anh ở dưới tiếng Việt.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4879:1989 tại đây:

TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN TOÀN
TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN TOÀN
TCVN_4879-1989_Phong-chay-Dau-hieu-an-toan.pdf
Version: TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987
1.0 MiB
1277 Downloads
Chi tiết