TCVN 4614 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ. KÍ HIỆU QUI ưỚC TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4614 : 1988

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ.  KÍ HIỆU QUI ưỚC TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2237: 77 “Tài liệu thiết kế kí hiệu các bộ phận cấu tạo ngôi nhà”.

  1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trên bản vẽ thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong các giai đoạn thiết kế.

1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của hình vẽ.

1.3. Trường hợp phải sử dụng kí hiệu chưađược quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú thích trên bản vẽ.

1.4. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này khi thể hiện bản vẽ cần phải tuân theo các quy định trong các tiêu chuẩn “Tài liệu thiết kế từ TCVN 5: 74 đến TCVN 9: 74”.

1.5. Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà được kí hiệu quy ước trong tiêu chuẩn này bao gồm:

– Kí hiệu lỗ trống

– Kí hiệu cửa sổ

– Kí hiệu cửa đi

– Kí hiệu đường dốc, cầu thang

– Kí hiệu vách ngăn

– Kí hiệu các bộ phận cần sửa chữa

  1. Lỗ trống

Các kí hiệu trong phần này chỉ biểu thị loại cửa sổ (đơn, kép v.v…) và cách mở cánh cửa, không liên quan đến vật liệu và cấu tạo cánh cửa cũng như kĩ thuật ghép mộng và lắp dựng vào tường.

  1. Cửa sổ
  2. Cửa đi

Các kí hiệu trong phần này chỉ biểu thị loại cửa đi (đơn, kép…) và cánh mở cánh cửa, không liên quan đến vật liệu và cấu tạo của cánh cửa cũng như kĩ thuật ghép mộng và lắp dựng vào tường.

  1. Cầu thang và đường dốc.

Các kí hiệu trong phần này được quy ước để thể hiện cho tất cả các loại cầu thang và đường dốc thoải (không kế đến vật liệu) trong các bản vẽ có tỉ lệ 1:200 và nhỏ hơn.

Đối với bản vẽ tỉ lệ 1: 100 trở lên phải thể hiện kí hiệu cầu thang chi tiết cả vật liệu, cấu tạo theo đúng tỉ lệ tính toán của kết cấu.

  1. Vách ngăn

Các kí hiệu trong phần này được quy ước để thể hiện các loại vách ngăn trên mặt bằng với tỉ lệ 1: 200 và nhỏ hơn. Kí hiệu thể hiện bằng nét liền, đậm (kèm theo chú thích về vật liệu).

Đối với các bản vẽ tỉ lệ 1: 50 hay lớn hơn kí hiệu phải thể hiện chi tiết vật liệu và cấu tạo của vách ngăn theo đúng tỉ lệ.

  1. Các bộ phận cần sửa chữa
TCVN 4614 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ.  KÍ HIỆU QUI ưỚC TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG
TCVN 4614 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ. KÍ HIỆU QUI ưỚC TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG
tcvn-4614-1988-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-cac-bo-phan-cau-tao-ngoi-nha-ki-hieu-qui-uoc-tren-ban-ve-xay-dung.pdf
376.6 KiB
268 Downloads
Chi tiết