TCVN 4611 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ưỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4611 : 1988

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ưỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP
System of documents for building design – Conventional symbols for lifting transport equiment in indstrials

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2238 : 1977 “Tài liệu thiết kế. Kí hiệu thiết bị vận chuyển trong nhà công nghiệp

  1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuẩn này qui dịnh các kí hiệu về thiết bị vận chuyển nhà công nghiệp để thể hiện bản vẽ xây dựng trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo ở các giai đoạn thiết kế.

1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo tỉ lệ bản vẽ

1.3. Sức tải của các thiết bị vận chuyển tính bằng kilô Niutơn (KN). Khẩu độ hoặc tầm với của thiết bị tính bằng (m)

1.4. Những kí hiệu qui ước chung về thiết bị vận chuyển trong nhà công trình công nghiệp được trình bày trong bảng 1. Nếu sử dụng những kí hiệu khác cần phải chú ý trên bản vẽ.

  1. Các kí hiệu quy ước

tieuchuan4611

TCVN 4611 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÍ HIỆU QUY ưỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP
TCVN 4611 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÍ HIỆU QUY ưỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP
tcvn-4611-1988-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-ki-hieu-quy-uoc-cho-thiet-bi-nang-chuyen-trong-nha-cong-nghiep-2.pdf
328.3 KiB
235 Downloads
Chi tiết