TCVN 4609: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ MẶT BẰNG NGÔI NHÀ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4609: 1988

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG.
ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ
KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ MẶT BẰNG NGÔI NHÀ

Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2239 : 77 “Tài liệu thiết kế kí hiệu đồ đạc thông thường trên mặt bằng ngôi nhà”.

  1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà với tỉ lệ 1 : 200 đến 1 : 100 trong thiết kế mới cũng như thiết kế cải tạo.

1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của mặt bằng.

1.3. Trong mọi trường hợp, các kí hiệu đều được vẽ bằng nét liền.

Chú thích:

Các đồ dùng chiếm diện tích tạm thời hoặc đặt phía trên mặt phẳng cắt được phép vẽ bằng nét chấm gạch đậm (tủ treo,giá sách trên tĐờng v.v….)

1.4. Trường hợp phải dùng kí hiệu chĐa được quy định trong tiêu chuẩn này cần có chú thích trên bản vẽ.

  1. Kí hiệu quy Ước


TCVN 4609: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ MẶT BẰNG NGÔI NHÀ
TCVN 4609: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ MẶT BẰNG NGÔI NHÀ
tcvn-4609-1988-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-do-dung-trong-nha-ki-hieu-quy-uoc-the-hien-tren-ban-ve-mat-bang-ngoi-nha.pdf
177.9 KiB
248 Downloads
Chi tiết