TCVN 4608:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4608:1988
HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2233 : 77 “Tài liệu thiết kế. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng”.

     1. Quy định chung
1.1. Tiêu chuẩn này quy định kiểu và khổ (kích thước) của chữ, chữ số dùng trên bản vẽ xây dựng.
1.2. Khổ các chữ và chữ số được quy định theo chiều cao (h) của chữ và chữ số, đơn vị lấy bằng mm.
1.3. Tùy theo kích thước bản vẽ và tỉ lệ của hình vẽ cần thể hiện để chọn khổ chữ cho thích hợp nhưng không được nhỏ hơn 2mm.
Chú thích: Trên một bản vẽ không dùng quá 4 khổ chữ.
2. Các kiểu chữ và chữ số
2.1. Kiểu chữ in hoa và chữ số vuông, nét đều được trình bày trên hình 1.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4608:1988 tại đây:

TCVN 4608:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG
TCVN 4608:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG
TCVN_4608-1988_He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-Chu-va-chu-so-tren-ban-ve-xay-dung.pdf
Version: TCVN 4608:1988
386.4 KiB
844 Downloads
Chi tiết