TCVN 4604:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4604:1988
XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Industrial enterprises – Production building – Design standard

1. Quy định chung
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước.
Chú thích : Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế nhà và công trình có chức năng sản xuất chất nổ.
1.2. Khi thiết kế ngoài việc tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2622 : 1978 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình” và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
1.3. Theo tính chất nguy hiểm về cháy, nổ của quá trinh sản xuất, nhà sản xuất được chia thành sáu hạng sản xuất A, B, C, D, E, F và bốn bậc chịu lửa I, II, III, IV như quy định trong TCVN 2622 : 1978.
1.4. Đối với nhà sản xuất có yêu cầu phân hạng khác với quy định trong điều 1.3 của tiêu chuẩn này, ngành chủ quản phải được sự thỏa thuận của Cục phòng cháy chữa cháy và trình Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4604:1988 tại đây:

TCVN 4604:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 4604:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN-4604_1988_Xi-nghiep-cong-nghiep-Nha-san-xuat-Tieu-chuan-thiet-ke.pdf
Version: TCVN 4604:1988
201.7 KiB
530 Downloads
Chi tiết