TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4530:2011

CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Filling station – Specifications for design

    Lời nói đầu

TCVN 4530:2011 thay thế TCVN 4530:1998.

TCVN 4530:2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế xây dựng các công trình xăng dầu – dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 4530:2011

CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Filling station – Specifications for design

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong phạm vi của cơ sở công nghiệp.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 4090, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5334, Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

TCVN 6223, Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4530:2011 tại đây:

TCVN4530 2011 Cua-hang-xang-dau-Yeu-cau-thiet-ke
TCVN4530 2011 Cua-hang-xang-dau-Yeu-cau-thiet-ke
TCVN4530_2011_Cua-hang-xang-dau-Yeu-cau-thiet-ke.pdf
193.4 KiB
2412 Downloads
Chi tiết