TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4510:1988
STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC
Sound studio – Technical specifications for room acoustics

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể và lập thể.
Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với việc thiết kế cải tạo các Stuđiô hiện có và các công trình có sẵn thành Stuđiô âm thanh.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 4511:1988
1. Thể tích của phòng
Thể tích của phòng cho các loại Stuđiô sau khi đã được xử lí âm thanh, tuỳ theo chức năng phòng, được quy định trong bảng 1.
Thể tích của các phòng chưa xử lí âm thanh phải được chọn lớn hơn so với số liệu đã cho trong bảng 1, tuỳ theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể.
Thể tích riêng của mỗi đơn vị nhạc được quy định tối thiểu là 40m3 ( xem phụ lục).

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4510:1988 tại đây:

TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC
TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC
TCVN 4510_1988_Studio-am-thanh-Yeu-cau-ki-thuat-ve-am-thanh-kien-truc.pdf
Version: TCVN 4510:1988
428.5 KiB
973 Downloads
Chi tiết