TCVN 4454:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở XÃ, HỢP TÁC XÃ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4454:1987

QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở XÃ, HỢP TÁC XÃ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Buiding plans for settlement in comunes, cooperatives – Design standard

     1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để thiết kế quy hoạch xây dựng mới và xây dựng cải tạo các điểm dân cư, vận dụng vào điều kiện cụ thể của xã – hợp tác xã.
Chú thích: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các điểm dân cư ở xã – hợp tác xã sản xuất khác có thể tham khảo tiêu chuẩn này.
1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo quy định trong những tiêu chuẩn có liên quan hiện hành.
1.3. Điểm dân cư các thôn, xóm ,làng, bản thuộc phạm vi quản lí cảu xã – hợp tác xã bao gồm: các khu đất xây dựng, các công trình sản xuất, công trình công cộng, công trình kĩ thuật (giao thông, điện nước, vệ sinh…),nhà ở (kế cả các lô đất của các tư nhân).
1.4. Lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã- hợp tác xã bao gồm việc xác định quy mô lao động, dân số, yêu cầu về đất xây dựng, chọn đất xây dựng, cân đối đất đai, bố cục quy hoạch xây dựng và cải tạo các khu chức năng (khu xây dựng các công trình sản xuất, công trình công cộng, nhà ở), các hệ thống kĩ thuật, trong các điểm dân cư.
1.5. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã – hợp tác xã phải dựa trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ phát triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, các ngành tiểu thủ công nghiệp), phải phục vụ thiết thực cho các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá của xã- hợp tác xã.
1.6. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã – hợp tác xã phải phù hợp với quy hoạch bố trí lại lao động, dân cư trên địa bàn huyện và phải xét đến quan hệ với các điểm dân cư lân cận; phải phối hợp chặt chẽ với các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan như: quy hoạch thuỷ lợi, quy hoạch giao thông, quy hoạch đồng ruộng.

     Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4454:1987 tại đây:

TCVN 4454:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở XÃ, HỢP TÁC XÃ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 4454:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở XÃ, HỢP TÁC XÃ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN4454_1987_Quy-hoach-xay-dung-diem-dan-cu-o-xa-hop-tac-xa-Tieu-chuan-thiet-ke.pdf
307.7 KiB
628 Downloads
Chi tiết