TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4449:1987
QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Urban planning – Design standards

1. Nguyên tắc chung
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chú thích:
1. Đô thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn: là các trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của các hoạt động kinh tế, hành chính, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nghỉ ngơi, văn hóa, dịch vụ công cộng của cả nước, của một vùng, của một tỉnh, một huyện hay một khu vực trong tỉnh, trong huyện.
2. Các điểm dân cư phải có 4 đặc trưng dưới đây mới được gọi là đô thị:
Có số dân từ 20.000 người trở lên;
Có dưới 40% số lượng lao động làm việc trong ngành nông, lâm ngư nghiệp dưới hình thức tập thể và cá thể;
Có mạng lưới công trình dịch vụ công cộng và cơ sở kỹ thuật hạ tầng như giao thông, cấp thoát nước, cấp điện ở mức độ phù hợp;
Có mật độ dân số và mật độ xây dựng cao hơn hẳn mật độ dân số và mật độ xây dựng trung bình của vùng sản xuất nông nghiệp xung quanh.
1.2. Đô thị được phân theo loại quy mô dân số như trong bảng 1.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN_4449-1987 tại đây:

TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kees
TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kees
TCVN_4449-1987_Quy-hoach-xay-dung-do-thi-Tieu-chuan-thiet-ke.pdf
Version: TCVN_4449-1987
747.8 KiB
858 Downloads
Chi tiết