TCVN 4448:1987


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN HUYỆN LỊ Guidance for making provincial district building plans Quy định chung 1.1. Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị nhằm thống nhất cách lập đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị, hướng dẫn thiết kế, đáp ứng các hiệu quả nhu cầu xây dựng và quản lí xây dựng ở cấp huyện trên phạm vi cả nước. Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị áp dụng cho lập quy hoạch xây dựng: Thị trấn huyện lị (trung tâm của toàn huyện ); Thị trấn vùng ( trung tâm của khu vực huyện ); Thị trấn nông trường (trung tâm nông trường thuộc huyện ); Thị trấn du lịch hoặc thị trấn có tính chất đặc biệt khác (nếu có) thuộc nhu cầu phát […]

TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ ...