TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN HUYỆN LỊ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4448:1987

HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN HUYỆN LỊ
Guidance for making provincial district building plans

  1. Quy định chung

1.1. Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị nhằm thống nhất cách lập đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị, hướng dẫn thiết kế, đáp ứng các hiệu quả nhu cầu xây dựng và quản lí xây dựng ở cấp huyện trên phạm vi cả nước.

Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị áp dụng cho lập quy hoạch xây dựng:

Thị trấn huyện lị (trung tâm của toàn huyện ); Thị trấn vùng ( trung tâm của khu vực huyện );

Thị trấn nông trường (trung tâm nông trường thuộc huyện );

Thị trấn du lịch hoặc thị trấn có tính chất đặc biệt khác (nếu có) thuộc nhu cầu phát triển của cấp huyện.

Chú thích:

1) Các điểm dân cư được hình thành do tỉnh hoặc Trung ương đầu tư cho công nghiệp địa phương ở cấp đô thị hay thị trấn, nếu không liên quan tới đặc điểm cấp huyện, thị xã thì được nghiên cứu lập đồ án theo quy trình, tiêu chuẩn thiết kế đô thị.

2) Các điểm dân cư nông thôn (thôn, xóm,ấp) tồn tại trong hệ thống dân cư trên địa bàn huyện được nghiên cứu lập đồ án theo tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng hợp tác xã.

1.2. Hướng dẫn này không đi sâu hướng dẫn đầy đủ nội dung, trình tự phương pháp lập đồ án; không đi sâu việc hướng dẫn xác định vị trí, tính chất, quy mô và hạng mục công trình cụ thể được đầu tư tại thị trấn huyện lị.

1.3. Hướng dẫn này áp dụng để chỉ đạo quản lí việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch của từng vùng, từng điểm cụ thể, trước hết là địa điểm cấp đất xây dựng, lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, xây dựng công trình theo năm kế hoạch xây dựng.

Tính chất và chức năng huyện lị:

1.4. Huyện lị là trung tâm của toàn huyện có chức năng sau đây:

– Trung tâm hành chính, chính trị: là đầu mối tập trung chỉ đạo thống nhất và toàn diện mọi hoạt động trong huyện;

– Trung tâm kinh tế –kĩ thuật: là nơi tập trung các cơ sở công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở công nghiệp phục vụ sản xuất, cơ sở thương nghiệp trức tiếp chỉ đạo trực tiếp kinh doanh và lưu thông phân phối hàng hoá ;

– Trung tâm văn hoá -xã hội: là nơi tập trung các cơ sở văn hoá đào tạ, giáo dục y tế, thông tin, khoa học trong huyện;

– Trung tâm dịch vụ công cộng: là nơi tập trung các cơ sở cấp huyện phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá và đời sống của nhân dân trong huyện.

Huyện còn kiêm chức năng của một cụm kinh tế –kĩ thuật và phục vụ công cộng trực tiếp cho một khu vực (còn gọi là tiểu vùng) trong huyện.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4448:1987 tại đây:

TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN HUYỆN LỊ
TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN HUYỆN LỊ
TCVN_4448-1987_Huong-dan-lap-quy-hoach-xay-dung-thi-tran-huyen-li.pdf
285.9 KiB
459 Downloads
Chi tiết