TCVN 4318:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4318:2012

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG

System of building design documents – Heating and ventilating – Working drawing

Lời nói đầu

TCVN 4318:2012 thay thế TCVN 4318-1986.

TCVN 4318:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4318:1986 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 4318:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG

System of building design documents – Heating and ventilating – Working drawing

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày bản vẽ thi công hệ thống thiết bị sưởi và thông gió trong công trình xây dựng.

1.2. Khi lập bản vẽ thi công hệ thống thiết bị sưởi và thông gió cần tuân thủ các quy định khác có liên quan.

  1. Thành phần bản vẽ thi công, nguyên tắc chung về cách trình bày

2.1. Thành phần chính của bản vẽ thi công bao gồm:

– Số liệu chung (tờ tiêu đề);

– Mặt bằng, mặt cắt hệ thống thiết bị sưởi và thông gió (trong đó bao gồm cả điều hòa không khí);

– Sơ đồ hệ thống sưởi và thông gió;

2.2. Thành phần bản vẽ thi công hệ thống sưởi, thông gió gồm những bản vẽ sau:

– Trạm nhiệt đơn giản (trạm điều khiển hệ thống sưởi cấp nhiệt cho thiết bị thông gió) với đường kính ống dẫn chất tải nhiệt nhỏ hơn 150 mm;

– Hệ thống máy xử lí nước cho các hệ thống cấp nước nóng;

– Hệ thống cấp khí đốt.

2.3. Bản vẽ hình dạng chung của những cấu kiện chưa điển hình, những thiết bị chưa tiêu chuẩn hóa và bản danh mục đặt hàng các thiết bị của hệ thống sưởi, thông gió được quy định cấu tạo dưới dạng hồ sơ đặt hàng phù hợp với phần chỉ dẫn chung cho bản vẽ xây dựng.

2.4. Tỷ lệ thể hiện trên các bản vẽ được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Tỷ lệ thể hiện bản vẽ

Tên gọi hình thể hiện Tỷ lệ
1. Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị sưởi và thông gió 1:400; 1:800
2. Mặt bằng, mặt cắt hệ thống sưởi và thông gió 1:100; 1:200
3. Mặt bằng, mặt cắt những bộ phận của hệ thống sưởi và thông gió 1:50; 1:100
4. Mặt bằng, mặt cắt hệ thống thiết bị sưởi và thông gió 1:50; 1:100
5. Các cụm 1:20; 1:50
6. Các chi tiết 1:2; 1:5; 1:10
7. Hình dạng chung của cấu kiện chưa điển hình 1:20; 1:50
CHÚ THÍCH: Tùy theo mức độ phức tạp của hình cần thể hiện chọn tỷ lệ nhỏ nhất cho phép nhưng phải đảm bảo độ rõ nét khi sao chụp

2.5. Trên bản vẽ, nét liền đậm dùng để thể hiện những chi tiết thuộc hệ thống sưởi và thông gió (đường ống, ống thoát không khí…); Nét liền mảnh dùng để thể hiện những kết cấu xây dựng và thiết bị công nghệ.

2.6. Hệ thống sưởi, thông gió và những thiết bị của hệ thống ký hiệu bằng các chữ cái quy định trong Bảng 2 kết hợp với việc đánh số thứ tự cho các hệ thống (thiết bị) theo ký hiệu.

VÍ DỤ: TCK -1; TCK – 2.

2.7. Các chi tiết của hệ thống sưởi ký hiệu bằng các chữ cái quy định trong Bảng 3 kết hợp với việc đánh số thứ tự cho từng chi tiết theo ký hiệu.

VÍ DỤ: ođ – 1, ođ – 2…

Bảng 2 – Hệ thống ký hiệu thiết bị sưởi, thông gió

Tên gọi các hệ thống và thiết bị Ký hiệu
1. Hệ thống sưởi, thông gió STG
2. Hệ thống thiết bị sưởi, thông gió MST
3. Hệ thống thổi bằng cơ khí TCK
4. Hệ thống hút bằng cơ khí HCK
5. Thiết bị cấp nhiệt MN
6. Màn gió MG
7. Hệ thống thổi tự nhiên HT
8. Hệ thống hút tự nhiên TT
9. Hệ thống cấp thoát nước CTN

Bảng 3 – Ký hiệu chi tiết của hệ thống sưởi

Tên gọi các chi tiết Ký hiệu
1. Ống đứng hệ thống sưởi thông gió
2. Ống đứng chính hệ thống sưởi ođc
3. Ống điều giãn hệ thống sưởi hay cấp nhiệt cho máy điều hòa không khí ođG
4. Lỗ kiểm tra thông số không khí LKT
5. Lỗ cọ tẩy ống dẫn không khí LCT
TCVN 4318:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - SƯỞI, THÔNG GIÓ - BẢN VẼ THI CÔNG
TCVN 4318:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - SƯỞI, THÔNG GIÓ - BẢN VẼ THI CÔNG
TCVN4318_2012-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-suoi-thong-gio-ban-ve-thi-cong.pdf
645.4 KiB
297 Downloads
Chi tiết