TCVN 4315:2007


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4315:2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG Granulated blast furnace slag for cement production Lời nói đầu TCVN 4315:2007 thay thế TCVN 4315 : 1986. TCVN 4315:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG Granulated blast furnace slag for cement production Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 2682 : 1999 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN […]

TCVN 4315:2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT ...