TCVN 4253:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TCVN 4253:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hydraulic structures – Foundation of hydraulic projects – Design standard

    Lời nói đầu

TCVN 4253:2012 thay thế cho TCVN 4253-1886.

TCVN 4253:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo – Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hydraulic structures – Foundation of hydraulic projects – Design standard

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế nền các công trình thủy công (công trình thủy lợi thủy điện, kè sông, kè biển).

Khi thiết kế nền các công trình thủy công, ngoài tiêu chuẩn này, cần áp dụng các tiêu chuẩn khác có liên quan.

  1. Phần kỹ thuật

2.1. Các quy định chung

2.1.1. Nền các công trình thủy công cần được thiết kế trên cơ sở

– Các kết quả khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn bao gồm các tài liệu về cấu trúc địa chất, về hoạt động nước dưới đất, về hoạt động địa chất động lực, các chỉ tiêu cơ lý của từng đơn nguyên địa chất công trình trong vùng xây dựng.

– Kinh nghiệm xây dựng các công trình thủy công có các điều kiện địa chất công trình tương tự;

– Các tài liệu đặc trưng của công trình thủy công được xây dựng (loại kết cấu, kích thước, trình tự xây dựng, các tải trọng tác dụng, các tác động, điều kiện sử dụng, v.v…)

– Các điều kiện thi công;

– Kết quả so sánh kinh tế kỹ thuật các phương án về giải pháp thiết kế để chọn phương án tối

ưu, nhằm tận dụng các đặc trưng về độ bền và biến dạng của đất đá nền và vật liệu dùng để xây

dựng công trình với các chi phí quy dẫn nhỏ nhất.

2.1.2. Để đảm bảo độ tin cậy trong vận hành, độ bền lâu (tuổi thọ) và tính kinh tế của các công trình thủy công, khi thiết kế cần phải thực hiện:

– Đánh giá các điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn vùng xây dựng phù hợp với nhu cầu tài liệu đầu vào để thiết kế công trình thủy công cụ thể, dự báo các vấn đề về địa chất xấu có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình để có giải pháp thiết kế xử lý tương ứng;

– Đánh giá sức chịu tải của nền của công trình;

– Đánh giá độ bền cục bộ của nền;

– Đánh giá tính ổn định của các sườn dốc, mái dốc tự nhiên và nhân tạo;

– Xác định chuyển vị của hệ công trình nền trong quá trình thi công, khai thác, sửa chữa và vận hành công trình;

– Xác định các ứng suất trong nền tại mặt cắt tiếp xúc của công trình với nền và sự biến đổi của chúng theo thời gian;

– Tính toán độ bền thấm của nền, áp lực ngược của nước lên công trình, lưu lượng thấm và khi cần thiết phải tính sự biến đổi của chế độ thấm khi trạng thái ứng suất của nền biến đổi;

– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật làm tăng sức chịu tải, độ bền, giảm chuyển vị, làm giảm áp lực ngược và lưu lượng thấm.

2.1.3. Cần xác định các tải trọng và tác động lên nền bằng tính toán, xuất phát từ sự làm việc đồng thời của công trình và nền, phù hợp với các quy định cơ bản về thiết kế các công trình thủy công.

2.1.4. Phải tính toán nền của công trình thủy công theo hai nhóm trạng thái giới hạn:

– Nhóm thứ nhất: Sự ổn định chung của công trình về sức chịu tải, về độ bền, ổn định chung về độ bền thấm trên nền không phủ đá cũng như độ bền thấm cục bộ; sự phá hoại cục bộ của nền làm công trình không tiếp tục hoạt động được;

– Nhóm thứ hai (theo sự không sử dụng bình thường được) tính các chuyển vị của công trình, độ bền cục bộ của nền và độ ổn định của các sườn dốc tự nhiên.

CHÚ THÍCH: Nếu sự bất ổn định của các sườn dốc dẫn tới trạng thái không sử dụng được công trình thì phải tính toán độ ổn định của các sườn dốc này theo nhóm trạng thái giới hạn thứ nhất.

2.1.5. Khi thiết kế nền các công trình cần bố trí các thiết bị đo kiểm tra để quan trắc tình trạng của các công trình và nền của chúng trong quá trình thi công cũng như trong giai đoạn sử dụng để đánh giá độ tin cậy của hệ công trình nền, phát hiện kịp thời những hư hỏng ngăn ngừa sự cố và cải thiện điều kiện sử dụng.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Phần kỹ thuật

2.1. Các quy định chung

2.2. Phân loại đất, đá nền và những đặc trưng cơ lý của chúng

2.3. Tính nền theo sức chịu tải

2.4. Tính toán thấm đối với nền

2.5. Tính toán độ bền cục bộ của nền đá

2.6. Xác định ứng suất tiếp xúc

2.7. Tính nền công trình và đất đắp theo biến dạng

2.8. Sự liên kết của công trình với nền

Phụ lục A Phân loại đá khối nền

Phụ lục B Tính toán ổn định của công trình khi trượt – quay trong mặt bằng

Phụ lục C Tính toán ổn định công trình trên nền không phải là đá theo sơ đồ trượt hỗn hợp hoặc trượt sâu

Phụ lục D Xác định ứng suất tiếp xúc đối với công trình trên đất cát đồng nhất theo phương pháp “Biểu đồ thực nghiệm”

Phụ lục E Xác định ứng suất trong nền công trình và trong đập đất

Phụ lục F Các hệ số dùng để tính toán nền theo biến dạng

Phụ lục G Xác định môđun biến dạng của nền để tính chuyển vị của công trình

Phụ lục H Phương pháp xử lý thống kê kết quả xác định các đặc trưng của đất đá

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4253:2012 tại đây:

TCVN 4253:2012  CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN 4253:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN_4253_2012_cong-trinh-thuy-loi-nen-cac-cong-trinh-thuy-cong-yeu-cau-thiet-ke_2.pdf
872.6 KiB
959 Downloads
Chi tiết