TCVN 4245 – 1996


TCVN 4245 – 1996 YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG OXI, AXETYLEN Safety enginering requirements in production and utilization of oxygen, acetylene Lời nói đầu TCVN 4245: 1996 thay thế cho TCVN 4245:86 TCVN 4245:1996 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 thiết bị chịu áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học , Công nghệ và Môi trường ban hành. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn khi thiết kế lắp đặt, vận hành các thiết bị và đường ống được sử dụng trong quá trình sản xuất, sử dụng oxi, axetylen. 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị sản xuất sử dụng oxi, axetylen dùng trong y tế, thí nghiệm khoa học. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy […]

TCVN 4245 – 1996 YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN ...