TCVN 4244:2005


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4244:2005 THIẾT BỊ NÂNG – THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT Litting appliances – Design contruction and survey Lời nói đầu TCVN 4244:2005 thay thế cho: – TCVN 4244:86 – Qui phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng; – TCVN 5863:1995 – Thiết bị nâng, yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng; – TCVN 5862:1995 – Thiết bị nâng, phân loại theo chế độ làm việc; – TCVN 5864:1995 – Thiết bị nâng – Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. TCVN 4244:2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC8 “Đóng tàu và Công trình biển” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   THIẾT BỊ NÂNG – THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT Litting appliances – Design contruction and survey Chương […]

TCVN 4244:2005 THIẾT BỊ NÂNG – THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ...