TCVN 4208 : 2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4208 : 2009 BƠM CÁNH – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Vane pump – General technical requirements Lời nói đầu TCVN 4208 : 2009 thay thế TCVN 4208 : 1993. TCVN 4208 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 131 Hệ thống truyền dẫn chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BƠM CÁNH – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Vane pump – General technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho bơm ly tâm, bơm hướng chéo và bơm hướng trục để bơm nước sinh hoạt, nước nông nghiệp và công nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật 2.1. Bơm nước phải được chế tạo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các tài liệu kỹ thuật đã được quy […]

TCVN 4208 : 2009 BƠM CÁNH – YÊU CẦU KỸ ...