TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới tiêu – yêu cầu thiết kế


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM – TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCVN 4118:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Irrigation system – Irrigation canal design standard

 • TCVN 4118 – 2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế được chuyển đổi từ TCVN 4118-1985 Hệ thống kênh tưới – Yêu cầu thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

 • TCVN 4118:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Irrigation system – Irrigation canal design standard

 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế hệ thống kênh tưới. Phạm vi áp dụng bao gồm xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống kênh tưới đã có không phân biệt nguồn vốn đầu tư;

1.2. Có thể áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này để thiết kế các kênh dẫn nước khác (kênh tiêu, kênh dẫn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, …) có điều kiện làm việc và đặc tính kỹ thuật tương tự.

 1. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Hệ thống kênh tưới (Irrigation system)

Bao gồm các kênh dẫn nước tưới và các công trình trên kênh.

2.2. Các công trình trên kênh (Canal structures)

Bao gồm: các công trình lấy nước, các công trình điều tiết, công trình đo nước, công trình chuyển nước, công trình tiêu nước, công trình xả nước khi có sự cố và xả nước cuối kênh, công trình giao thông và các công trình phục vụ quản lý hệ thống kênh tưới.

2.3. Mạng lưới kênh tưới (Irrigation Canal system)

Bao gồm kênh chính, các kênh nhánh cấp I, các kênh nhánh cấp II, các kênh nhánh cấp III, … và các kênh nhánh cấp cuối cùng dẫn nước vào ruộng.

 1. a) Kênh chính là kênh dẫn nước từ nguồn phân phối nước cho các kênh nhánh cấp I;
 2. b) Kênh nhánh cấp I là kênh dẫn nước từ kênh chính phân phối nước cho kênh nhánh cấp II;
 3. c) Kênh nhánh cấp II là kênh dẫn nước từ kênh chính phân phối nước cho kênh nhánh cấp III;
 4. d) …

MỤC LỤC

 • Lời nói đầu
 • Phạm vi áp dụng
 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Ký hiệu
 • Yêu cầu kỹ thuật chung khi thiết kế hệ thống kênh tưới
 • Phân cấp thiết kế
 • Hệ số sử dụng ruộng đất (Ksd) và hệ số chiếm đất (Kcđ)
 • Yêu cầu kỹ thuật bố trí mặt bằng hệ thống kênh tưới
 • Yêu cầu bố trí các công trình trên hệ thống kênh tưới
 • Yêu cầu đối với các công trình trên hệ thống kênh tưới
 • Tính toán lưu lượng và hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới
 • Các lưu lượng dùng để thiết kế kênh
 • Tổn thất lưu lượng do thấm
 • Hệ số lợi dụng của kênh và hệ thống kênh
 • Xác định mức nước khống chế trên kênh tưới
 • Tính toán mặt cắt kênh tưới
 • Yêu cầu kỹ thuật chung
 • Xác định kích thước mặt kênh
 • Kênh tưới kết hợp vận tải thủy
 • Chống thấm cho kênh
 • Các biện pháp chống thấm
 • Công tác chuẩn bị nền đối với các lớp áo chống thấm
 • Lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép
 • Lớp áo bằng đất
 • Lớp áo bằng vật liệu khác
 • Phụ lục A
 • Phụ lục B
 • Phụ lục C
 • Phụ lục D
 • Phụ lục E
 • Phụ lục F
 • Phụ lục G
 • Phụ lục H
 • Phụ lục I
 • Phụ lục J
 • Phụ lục K

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4118:2012 tại đây:

TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN_4118_2012_cong-trinh-thuuy-loi-he-thong-tuoi-tieu-yeu-cau-thiet-ke_2.pdf
791.4 KiB
11598 Downloads
Chi tiết