TCVN 4087:2012


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4087:2012 SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG – YÊU CẦU CHUNG Use construction machinery – General Requirements Lời nói đầu TCVN 4087 : 2012 thay thế TCVN 4087 : 1985 TCVN 4087 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4087 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4087 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG – YÊU CẦU […]

TCVN 4087:2012 SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG – YÊU CẦU ...