TCVN 4087 : 1985


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 4087 : 1985 SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG – YÊU CẦU CHUNG Use of building plants – General requirements Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về sử dụng máy xây dựng (sau đây gọi là máy) trong các tổ chức xây lắp (sau đây gọi là xí nghiệp). Quy định chung 1.1. Các xí nghiệp có máy và xí nghiệp thuê máy phải đảm bảo sử dụng máy có hiệu quả phù hợp với công dụng của nó với chi phí ít nhất về lao động, nhiên liệu, điện năng, phụ tùng thay thế, dầu thuỷ lực, dầu mỡ bôi trơn và các loại vật liệu khác bằng cách áp dụng các biện pháp tiên tiến về bảo dưỡng kĩ thuật, sửa chữa, vận chuyển và bảo quản máy. Xí nghiệp phải bảo đảm an toàn cho công nhân trong sử […]

TCVN ISO 4087 : 1985 SỬ DỤNG MÁY XÂY ...