TCVN 4056 : 1985


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA System of technical maintenance and repair of building plants. Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm chính trong lĩnh vực bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng (sau đây gọi tắt là máy). Những thuật ngữ và định nghĩa này được sử dụng trong các tiêu chuẩn, qui phạm của Nhà nước, ngành, sách báo và các tài liệu khoa học kỹ thuật. Thuật ngữ và định nghĩa Thuật ngữ Viết tắt Định nghĩa Tên không nên dùng Sơ đồ giải thích I. Khái niệm chung 1.1. Bảo dưỡng kĩ thuật BD   Tập hợp các biện pháp kĩ thuật nhằm duy trì máy luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt […]

TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ ...