TCVN 4055 : 1985


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4055 : 1985 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TỔ CHỨC THI CÔNG Organization of construction activities NHÓM H Quy định chung 1.1. Quy phạm này được áp dụng khi tổ chức thi công xây lắp các công trình xây dựng cơ bản thuộc các ngành   kinh tế quốc dân. Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư – kỹ thuật và vận tải cơ giới hoá xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp. 1.2. Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đưa nhanh toàn bộ công trình (hoặc một bộ phận, hạng mục  công trình) vào […]

TCVN 4055 : 1985 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG ...