TCVN 4054:2005 ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4054:2005
ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Highway – Specifications for design

     Lời nói đầu
TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 : 1998.
TCVN 4054 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC2 Công trình giao thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Highway – Specifications for design

     1. Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô. Các đường chuyên dụng như: đường cao tốc, đường đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp và các loại đường khác được thiết kế theo các tiêu chuẩn ngành. Có thể áp dụng các cấp đường thích hợp trong tiêu chuẩn này khi thiết kế đường giao thông nông thôn.
Khi thiết kế đường ô tô có liên quan đến các công trình khác như đường sắt, thuỷ lợi, hoặc khi đường ô tô đi qua các vùng dân cư, đô thị, các khu di tích văn hoá, lịch sử… ngoài việc áp dụng theo tiêu chuẩn này phải tuân theo các quy định hiện hành khác của Nhà nước về các công trình đó.
1.2 Trong trường hợp đặc biệt có thể áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn khác nhưng phải qua phân tích kinh tế – kỹ thuật.
Các đoạn đường sử dụng các chỉ tiêu kỹ thuật khác nêu trên nên được thiết kế tập trung, không phân tán suốt tuyến và tổng chiều dài các đoạn đường này không vượt quá 20 % chiều dài của tuyến thiết kế.

     Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4054:2005 tại đây:

TCVN 4054:2005 ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN 4054:2005 ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN4054_2005_Duong-o-to-Yeu-cau-thiet-ke.pdf
669.2 KiB
1692 Downloads
Chi tiết