TCVN 3990:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC THỐNG KÊ VÀ BẢO QUẢN BẢN CHÍNH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3990:2012

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC THỐNG KÊ VÀ BẢO QUẢN BẢN CHÍNH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

System of Design documents for construction – Registration and storage rules for the orginals of building design documentation

Lời nói đầu

TCVN 3990 : 2012 thay thế TCVN 3990 : 1985

TCVN 3990 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 3990 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điu 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khon 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 3990 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô th và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC THỐNG KÊ VÀ BẢO QUẢN BẢN CHÍNH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

System of Design documents for construction – Registration and storage rules for the orginals of building design documentation

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những quy tắc thống kê và bảo qun bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng trong các tổ chức thiết kế.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với bản chính hồ sơ thiết kế các công trình đặc biệt.

2. Quy đnh chung

2.1. Bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng gồm các bản thuyết minh và bản vẽ.

2.2. Bn thuyết minh gồm:

a) Các văn bản pháp lý liên quan đến việc lập kế hoạch đầu tư;

b) Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng;

c) Các hồ sơ pháp lý làm cơ sở cho thiết kế như giấy cấp đất, các hồ sơ khảo sát trắc địa, địa chất công trình, đa chất thủyvăn, khí tượng thủy văn, vật liệu xây dựng, vật tư, lao động…;

d) Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế;

e) Dự toán xây dựng công trình;

f) Các văn bn liên quan đến việc xét duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế kỹ thuật; các văn bản pháp lý khác được bổ sung sau bước thiết kế kỹ thuật;

g) Tổng dự toán thiết kế.

2.3. Bản vẽ gồm:

a) Các bản vẽ trong bước thiết kế cơ sở;

b) Các bản vẽ trong bước thiết kế kỹ thuật;

c) Các bản vẽ trong bước thiết kế bản v thi công.

2.4. Thời hạn bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng theo hướng dẫn của cơ quan lưu tr. Việc lựa chọn bn chính hồ sơ thiết kế xây dựng để bảo quản cấp nhà nước, cũng như việc loại các hồ sơ thiết kế để hủy tuân theo quy định hiện hành có liên quan.

2.5. Việc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng ngoài việc phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các hướng dẫn nghiệp vụ và sự kiểm tra của hệ thống lưu trữ nhà nước.

3. Thng kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

3.1. Bn chính hồ sơ thiết kế xây dựng do tổ chức nào thiết kế phải được thống kê và bảo quản tại bộ phận lưu trữ của tổ chức đó. Chủ nhiệm công trình có trách nhiệm nộp đầy đủ bn chính hồ sơ thiết kế xây dựng như quy định tại 2.1.

3.2. Trước khi nhận bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng để bảo quản, bộ phận lưu trữ phải kiểm tra:

a) Thành phần của hồ sơ như quy định tại 2.1;

b) Các thủ tục pháp lý trên bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng;

c) Cách gấp, xếp đóng gói để bảo quản và sử dụng thuận tiện;

CHÚ THÍCH: Trường hợp có nhiều sai sót ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ thì bộ phận lưu trữ có quyền không chấp nhận.

3.3. Khi nhận bản cnh hồ sơ thiết kế xây dựng để bảo qun phải ghi vào sổ thống kê bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng. Cách phân loại hồ sơ và thứ tự ghi vào sổ như quy định tại 2.1. Sổ thống kê bn chính hồ sơ thiết kế xây dựng xem Phụ lục A.

3.4. Mỗi bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng có một số hiệu thống kê do bộ phận lưu trcấp. Phải ghi số hiệu này vào góc phía trên bên trái của bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng và vào sổ thống kê.

3.5. Để thuận tiện cho việc sử dụng, mỗi bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng cần lập một phiếu thư mục. Nội dung của phiếu gồm:

a) Số hiệu thống kê;

b) Tên dự án hoặc công trình và địa điểm xây dựng;

c) Bước thiết kế;

d) Tên bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng;

e) Số lượng t (trang).

3.6. Khi cn tham khảo hoặc sửa đổi, bổ sung vào bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng phi được sự chấp thuận của người có trách nhiệm.

3.7. Trước khi đưa các nội dung sửa đi, b sung vào bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng cần sao chép lại bản này nhưnguyên bản để lưu trữ riêng.

3.8. Các bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng bị loại ra để hủy cần tuân thủ quy định tại 2.4. Bn chính của hồ sơ thiết kế xây dựng có từ năm 1954 trở về trước không được hủy.

TCVN 3990:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - QUY TẮC THỐNG KÊ VÀ BẢO QUẢN BẢN CHÍNH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
TCVN 3990:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - QUY TẮC THỐNG KÊ VÀ BẢO QUẢN BẢN CHÍNH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
tcvn-3990-2012-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-quy-tac-thong-ke-va-bao-quan-ban-chinh-ho-so-thiet-ke-xay-dung.pdf
226.4 KiB
371 Downloads
Chi tiết