TCVN 3985:1999


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics – Allowable noise levels at workplace Lời nói đầu TCVN 3985:1999 thay thế TCVN 3985: 1985. TCVN 3985:1999 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 42 “Âm học”   biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics ư Allowable noise levels at workplace. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng 1.1   Tiêu chuẩn này quy định mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc chịu ảnh hưởng của tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất và cơ quan. 1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mức ồn phát sinh trong quá trình làm việc do các loại máy […]

TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP ...