TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3985:1999

ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC
Acoustics – Allowable noise levels at workplace

Lời nói đầu

TCVN 3985:1999 thay thế TCVN 3985: 1985.

TCVN 3985:1999 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 42 “Âm học”   biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Acoustics ư Allowable noise levels at workplace.

  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

1.1   Tiêu chuẩn này quy định mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc chịu ảnh hưởng của tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất và cơ quan.

1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mức ồn phát sinh trong quá trình làm việc do các loại máy móc, thiết bị và phương tiện sản xuất phát ra tác động đến người lao động.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 3150- 79. Phương pháp đo tiếng ồn tại chỗ làm việc trong các gian sản xuất

TCVN 5964-1995. Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. Các đại lượng và phương pháp đo chính. TCVN 6399:1998. Âm học. Mô tả tiếng ồn môi trường. Cách lấy dữ liệu thích hợp để sử dụng vùng đất.

  1. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

3.1   Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc được đánh giá bằng mức áp suất âm tương đương (sau đây gọi là mức âm) tại mọi vị trí làm việc, trong suốt ca lao động (8 giờ), đo theo đặc tính A, không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115 dBA.

3.2   Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:

4 giờ, mức âm cho phép là 90 dBA;

2 giờ, mức âm cho phép là 95 dBA;

1 giờ, mức âm cho phép là 100 dBA;

30 phút, mức âm cho phép là 105 dBA;

15 phút, mức âm cho phép là 110 dBA;

và mức cực đại không quá 115 dBA;

thời gian làm việc còn lại trong ngày làm việc chỉ được tiếp xúc với mức âm dưới 80 dBA.

3.3   Mức âm cho phép đối với tiếng ồn xung thấp hơn 5 dBA so với các giá trị nêu trong mục 3.1, 3.2.

3.4 Để đảm bảo điều kiện làm việc nên tham khảo mức âm nêu trong bảng ở phụ lục A   và sử dụng các biện pháp chống ồn nêu ở phụ lục C.

  1. Đo mức ồn

Để đo mức ồn, sử dụng các tiêu chuẩn sau:

TCVN 3150 – 79;

TCVN 5964:1995;

TCVN 6399:1998.

Tham khảo hướng dẫn phương pháp đo mức ồn (thiết bị đo, vị trí đo, đại lượng đo và phương pháp tính) nêu ở phụ lục B.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3985:1999 tại đây:

TCVN 3985:1999 ÂM HỌC  - MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC
TCVN 3985:1999 ÂM HỌC - MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC
TCVN3985_1999_Am-hoc-Muc-on-cho-phep-tai-cac-vi-tri-lam-viec_2.pdf
133.6 KiB
646 Downloads
Chi tiết