TCVN 3981 : 1985


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3981 : 1985 TRƯỜNG ĐẠI HỌC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Universities – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà và công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc. Đối với những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được phép xây dựng theo luận chứng kinh tế kĩ thuật riêng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng tham khảo để thiết kế các ngôi nhà và công trình trong khu vực học tập, đối với các trường đại học xây dựng tạm thời. Phân cấp công trình  Trường đại học được thiết kế theo 4 cấp công trình: cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV theo tiêu chuẩn 2748: 1978 Chú thích: a) Cấp công trình ghi trong luận chứng kinh tế kỹ […]

TCVN 3981: 1985 Trường đại học – Tiêu chuẩn thiết ...