TCVN 3972:1985


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3972:1985 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG Geodesic works in building Tiêu chuẩn này áp dụng thi công và nghiệm thu công tác trắc địa trong giai đoạn xây lắp công trình. Đối với các công trình dạng tuyến, công trình thủy lợi, sân bay, đường hầm và công trình khai thác mỏ, thì ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các quy phạm thi công và nghiệm thu của các chuyên ngành xây dựng. Quy định chung 1.1. Công tác trắc địa trong giai đoạn xây lắp công trình gồm những nội dung sau : Thành lập lưới khống chế thi công ; Bố trí công trình ; Kiểm tra độ chính xác xây lắp công trình ; Quan trắc biến dạng công trình ; 1.2. Việc thành lập lưới khống chế thi công và xác định nội […]

TCVN 3972:1985 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG