TCVN 3907:2011


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ Kindergarten – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984 và TCXDVN 260 : 2002 TCVN 3907 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ Kindergarten – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non). Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập. Tài liệu viện […]

TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ