TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3907:2011

TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Kindergarten – Design requirements

    Lời nói đầu

TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984 và TCXDVN 260 : 2002

TCVN 3907 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Kindergarten – Design requirements

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non).

Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2622 : 19951), Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 4474 : 19871), Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4513 : 19881), Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5687 : 2010, Thông gió, điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 6772 : 2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt – Giới hạn ô nhiễm cho phép.

TCVN 7114-1 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà

TCVN 7114-3 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà

TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.

TCVN2) : Công trình dân dụng – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

TCXD 16 :19861), Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.

TCXD 25 : 19911) – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXD 27 :19911) – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXD 29 : 19911) – Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 46 : 20071), Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

TCXDVN 394: 20071), Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện.

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Quy định chung
  4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng

4.1. Yêu cầu về khu đất xây dựng

4.2.Yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng

  1. Nội dung công trình và yêu cầu giải pháp thiết kế kiến trúc

5.1. Yêu cầu chung

5.2. Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

5.3. Khối phòng phục vụ học tập

5.4. Khối phòng tổ chức ăn

5.5. Khối phòng hành chính quản trị

5.6. Sân vườn

  1. Yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật

6.1. Hệ thống cấp thoát nước

6.2. Hệ thống chiếu sáng, chống ồn, cách âm, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ

6.3. Hệ thống sưởi ấm, điều hoà không khí

6.4. Hệ thống phòng cháy chống cháy

  1. Yêu cầu về công tác hoàn thiện

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3907:2011 tại đây:

TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN3907_2011_Truong-mam-non-Yeu-cau-thiet-ke.pdf
337.6 KiB
2469 Downloads
Chi tiết