TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3906:1984
NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC
Agricultural buildings – Geometrical parameters

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà nông nghiệp một tầng và nhiều tầng và phù hợp với tiêu chuẩn “Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”.
Tiêu chuẩn này quy định bước mô đun và chiều cao mô đun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ mô đun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu:
– Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác;
– Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt, và thiết kế thức nghiệm của ngôi nhà;
– Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và thành phẩm xây dựng;
– Các danh mục, catalô và các thiết kế của thiết bị thay thế cho các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà.
Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn: “Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”.

  1. Bước mô đun

1.1. Bước mô đun B0, La của nhà nông nghiệp phải lấy phù hợp với bảng l.

Bảng 1

Kiểu nhà Bước mô đun B0 La (mm) Mô đun
Quy định Cho phép
Một tầng

 

 

Nhiều tầng

Đến 12.000

Trên 12.000 đến 15.000

Trên 15.000

Đến 12.000

60M

60M

60M

60M

30M, 15M, 12M

30M, 15M

30M

30M, 15M, 12M

1.2. Cho phép áp dụng bước mô đun 16.00mm của mô đun bội 15M ngoài giới hạn quy định.

  1. Chiều cao mô đun tầng nhà

2.1. Chiều cao mô đun tầng nhà H0 nhà nông nghiệp phải lấy phù hợp với bảng 2

Bảng 2

Chiều cao mô đun tầng nhà H0 (mm) Mô đun
Quy định Cho phép
Đến 3600

Trên 3600 đến 7200

Trên 7200

3M

6M

12M

3M

6M

 

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3906:1984 tại đây:

TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC
TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC
TCVN3906_1984_Nha-nong-nghiep-Thong-so-hinh-hoc.pdf
97.9 KiB
308 Downloads
Chi tiết