TCVN 3905:1984 NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG – THÔNG SỐ HÌNH HỌC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3905:1984

NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG – THÔNG SỐ HÌNH HỌC
Dwellings and public buildings – Geometrical parameters

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà ở và nhà công cộng và phù hợp với tiêu chuẩn “Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”.

Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môđun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun.

Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu :

– Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác;

– Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà.

– Các danh mục, catalô, và các thiết kế của kết cấu điển hình và các thành phẩm xây dựng.

– Các danh mục, catalô , và các thiết kế của thiết bị thay thế cho các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà.

Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn : “Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”.

  1. Bước môđun

1.1. Bước môđun Bo, Lo của nhà ở và nhà công cộng phải lấy phù hợp với bảng 1.

Bảng 1

Bước mudun Bo, Lo(mm) môdun
Quy định Cho phép
Đến 7200

Trên 7200 đến 12000

Trên 12000 đến 36000

Trên 36000

30 M, 12M

30M

60M

60M

15 M, 6M, 3M

15M, 12M

30M

2 Chiều cao môđun của tầng nhà

2.1. Chiều cao môđun Ho cửa tầng nhà ở và nhà công cộng phải lấy phù hợp với bảng 2.

2.2. Cho phép dùng chiều cao môdun ( điều hợp) tầng nhà là 2800 mm, bội của môdun M

Bảng 2

Chiều cao môdun tầng nhà Ho(mm) Môdun
Quy định Cho phép
Đến 3600

Trên 3600 đến 7200

Trên 7200

3M

6M

12M

3M

6M

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3905:1984 tại đây:

TCVN 3905:1984 NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG - THÔNG SỐ HÌNH HỌC
TCVN 3905:1984 NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG - THÔNG SỐ HÌNH HỌC
TCVN3905_1984_Nha-o-va-cong-cong-Thong-so-hinh-hoc.pdf
98.2 KiB
528 Downloads
Chi tiết