TCVN 3904:1984


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3904:1984 NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC Buildings of industrial enterprises – Geometrical parameters Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của các nhà sản xuất, nhà phụ trợ và các nhà kho một tầng và nhiều tầng của các xí nghiệp công nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn. Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản. Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môdunn của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu: Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tải liệu tiêu chuẩn khác; Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm […]

TCVN 3904:1984 NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – ...