TCVN 3904:1984 NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3904:1984

NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC
Buildings of industrial enterprises – Geometrical parameters

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của các nhà sản xuất, nhà phụ trợ và các nhà kho một tầng và nhiều tầng của các xí nghiệp công nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn. Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.

Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môdunn của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun.

Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu:

Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tải liệu tiêu chuẩn khác; Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà.

Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và thành phẩm xây dựng;

Các danh mục, catalô, và các thiết kế của thiết bị thay thế các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà.

Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn:

“Điều hợp kích thước theo môđun trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”

  1. Bước môđun

1.1. Bước môđun Bo, Lo của nhả các xí nghiệp công nghiệp phải phù hợp với bảng 1.

Bảng 1

Kiều nhà Bước môdun Bo,Lo (mm) Mô dun
Quy định Cho phép
Một tầng Đến 12.000

Trên 12.000 đến 36.000

Trên 36.000

30M

60M

60M

15M

30M

Nhiều tầng Đến 12.000

Trên 12.000 đến 18.000

Trên 18.000

30M

60M

60M

15M- 12M

30M

1.2. Đối với nhà 1 tầng cho phép dùng bước môđun bội của môđun 12M trong phạm vi đến 7200mm.

1.3. ở tầng trên của nhà nhiều tầng cho phép áp dụng các bước môđun mở rộng đối với các bước môđun của các tầng dưới.

  1. Chiều cao môđun tầng nhà

2.1. Chiều cao môđun H0 của tầng nhà các xí nghiệp công nghiệp phải phù hợp với bảng 2.

2.2. Trị số chênh lệch chiều cao nhà phải lấy bằng bội số của môđun 6M, nhưng không nhỏ hơn 1200mm.

Bảng 2

Kiểu nhà Chiều cao môdun tầng H0 (mm) Môđun
Quy định Cho phép
Một tầng Đến 7200 6m 3M
Trên 7200 12M 6M
Nhiều tầng Đến 3600 3M
Trên 3600 6M

3M

 

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3904:1984 tại đây:

TCVN 3904:1984 NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC
TCVN 3904:1984 NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC
TCVN3904_1984_Nha-cua-cac-xi-nghiep-cong-nghiep-Thong-so-hinh-hoc.pdf
102.5 KiB
690 Downloads
Chi tiết