TCVN 3749 – 83


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3749 – 83 ÷ TCVN 3750 – 83; TCVN 3754 – 83 DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ; SẢN PHẨM DẦU SÁNG Cơ quan biên soạn: Viện Dầu khí Việt Nam Tổng cục dầu khí Việt Nam Cơ quan đề nghị ban hành: Tổng cục dầu khí Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Nhà nước Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 73/QĐ ngày 30 tháng 3 năm 1983. TCVN 3749 – 83 DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI CLORUA BẰNG CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ Petroleum and petroleum products. Determination of chloride content by potentiometric method Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác […]

TCVN 3749 – 83 DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU ...